Trung tâm thông báo

Bang Hội Đồng Tâm

Với định hướng xây dựng 1 sân chơi lành mạnh, không chim mồi nhưng vẫn có thể hỗ trợ cho các bang hội có đóng góp cho server 1 cách công bằng, công khai và minh bạch. BQT xin giới thiệu thêm 1 tính năng độc quyền trong giới JX hiện tại của Võ Lâm Công Thành Chiến 2005 như sau

1. Thời gian và NPC liên quan:

    • Diễn ra từ 0:00 ngày 1 hằng tháng cho tới 23:59 ngày cuối cùng hằng tháng.
    • NPC Bang Hội Đồng Tâm tại cửa nha môn Tương Dương (199/200) có chức năng:
               • Nộp các item hoạt động để đóng góp cho bang hội.
               • Kiểm tra lượng item bang hội đã nộp

2. Vật phẩm liên quan:

Hình Ảnh Diễn giải

Huân Công Tống Kim

    • Nguồn gốc: Nhận được khi đạt Danh Hiệu Đại Tướng khi kết thúc trận Tống Kim 21:00 hằng ngày.
    • Công dụng: Đóng góp cho bang hội tại NPC Bang Hội Đồng Tâm
    • Thuộc tính: Không thể giao dịch, Không thể bày bán, Không thể vứt ra.

Huân Công Huy Hoàng

    • Nguồn gốc: Nhận được khi hái thành công Quả Huy Hoàng.
    • Công dụng: Đóng góp cho bang hội tại NPC Bang Hội Đồng Tâm
    • Thuộc tính: Không thể giao dịch, Không thể bày bán, Không thể vứt ra.

Huân Chương Sát Thủ

    • Nguồn gốc: Nhận được khi kết thúc Boss Sát Thủ
    • Công dụng: Đóng góp cho bang hội tại NPC Bang Hội Đồng Tâm
    • Thuộc tính: Không thể giao dịch, Không thể bày bán, Không thể vứt ra.

Huân Chương Phong Lăng Độ

    • Nguồn gốc: Nhận được khi giao Truy Công Lệnh.
    • Công dụng: Đóng góp cho bang hội tại NPC Bang Hội Đồng Tâm
    • Thuộc tính: Không thể giao dịch, Không thể bày bán, Không thể vứt ra.

Huân Chương Hoàng Kim

    • Nguồn gốc: Nhận được khi kết thúc Boss Đại Hoàng Kim hoặc Boss Tiểu Hoàng Kim.
    • Công dụng: Đóng góp cho bang hội tại NPC Bang Hội Đồng Tâm
    • Thuộc tính: Không thể giao dịch, Không thể bày bán, Không thể vứt ra.

Huân Chương Công Thành

    • Nguồn gốc: Nhận được khi nhận điểm kinh nghiệm Công Thành (tích lũy đủ 35 phút trong chiến trường)
    • Công dụng: Đóng góp cho bang hội tại NPC Bang Hội Đồng Tâm
    • Thuộc tính: Không thể giao dịch, Không thể bày bán, Không thể vứt ra.

Huân Chương Vận Tiêu

    • Nguồn gốc: Nhận được khi vận tiêu thành công.
    • Công dụng: Đóng góp cho bang hội tại NPC Bang Hội Đồng Tâm
    • Thuộc tính: Không thể giao dịch, Không thể bày bán, Không thể vứt ra.


3. Phần thưởng và điều kiện nhận thưởng:

Phần Thưởng

2.000 tiền đồng
 3.000 vạn lượng 

4.000 tiền đồng
 6.000 vạn lượng 
6.000 tiền đồng
 9.000 vạn lượng 
8.000 tiền đồng
 12.000 vạn lượng
10.000 tiền đồng
15.000 vạn
Vật Phẩm Mốc 1 Mốc 2 Mốc 3 Mốc 4 Mốc 5
Huân Công Tống Kim 500 700 900 1.100 1.300
Huân Công Huy Hoàng 200 280 420 560 700
Huân Công Sát Thủ 300 500 700 1.000 1.300
Huân Công Phong Lăng 700 900 1.100 1.300 1.500
Huân Công Hoàng Kim 30 50 70 100 120
Huân Công Công Thành 160 240 280 320 400
Huân Công Vận Tiêu 150 200 300 400 480

    • Ví dụ: Để đạt được Mốc 1: cần phải đạt cả 7 tiêu chí tại mốc 1. 
            • Huân Công Tống Kim: 500
            • Huân Công Huy Hoàng: 200
            • Huân Công Sát Thủ: 300
            • Huân Công Phong Lăng: 1.400
            • Huân Công Hoàng Kim: 30
            • Huân Công Công Thành: 160
            • Huân Công Vận Tiêu: 150
 

 Lưu ý:

    • Khi người chơi nộp sẽ thông báo tại kênh bang hộ và kênh thế giới - và thông báo: ai nộp, số lượng đã nộp loại item đó tới thời điểm hiện tại
    • Tổng kết vào ngày cuối cùng của tháng, qua tháng sẽ reset lại số đã nộp tháng cũ vào 23:59 ngày cuối cùng trong tháng.
    • Chỉ bang chủ mới có thể nhận thưởng mốc.
    • Vào bang đủ 72 giờ mới có thể nộp item.
    • Các mốc phần thưởng nhận tương ứng theo các mốc như trên, nếu tháng nào tính năng nào chưa mở thì chỉ tiêu tính năng đó = 0